HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน สีลม ชั้น 14 Paso Tower Tel: 02-6344055 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate
  เด็กชายและหญิงอายุ ระหว่าง 5 ถึง 20 ปี
Day, Weekly & Full Boarding


Queen Ethelburga's
เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีประวัติดีเด่นด้านวิชาการของสหราชอาณาจักร

98% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

The Registrar,Queen Ethelburga's College
Admissions Department,
The Undercrogt Offices,
Thorpe Underwood Estate, York. Y026 9SS.England
โทรศัพท์ +44(0)1423 33 33 30 โทรสาร +44(0)1423 33 33 10

อีเมล remember@compuserve.com
เว็ปไซต์นานาชาติ (34 ภาษา) www.EducateUk.org
เว็ปไซต์ภาษาอังกฤษ :www.QueenEthelburgas.eduขอต้อนรับสู่วิทยาลัย Queen Ethelburga's
เด็กชายและหญิงอายุระหว่าง 5 ถึง 20 ปี


ทันทีี่ท่านมาถึงวิทยาลัย Queen Ethelburga's ท่านจะรู้สึกได้ว่าที่นี่พิเศษ เป็นกัีนเอง และแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆในทางที่ดีกว่า

บรรยากาศในโรงเรียนดีเยี่ยม มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและคุณภาพดีอย่างที่โรงเรียนอื่นยากจะเทียบ

นักเรียนทั้งในอดีตและพัจจุบันต่างกล่าวถึงความทุ่มเทที่เรามอบให้ เจ้าหน้าที่ที่อุทิศตนดูแล และความสมบูรณ์ในแบบของการศึกษาที่เราจัดให้

ผลการสอบที่ดี หมายความว่าวิทยาลัย Queen Ethelburga's มีประวัติที่น่าชื่นชม โดยติดอันดับโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่าน GCSE และ A-Level เป็นจำนวนมากที่สุกของหนังสือพิมพ์ Sunday Times ด้วย เรามีเป้าหมายที่จะใหเการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตแก้นักเรียนทุกคน โดยมีความสำเร็จทางวิชาการเป็นแกนกลาง และมีทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิตเป็นหัวใจ

วิทยาลัย Queen Ethelburga's ยินดีต้อนรับนักเรียนที่อยู่ประจำในโรงเรียนในระหว่างภาคการศึกษา

แผนกเด็กเล็ก รับนักเรียนประจำอายุระหว่าง 5-11 ปี มีประวัติติดอันดับโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นด้านผลการเรียนในสหราชอาณาจักร โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Times

แผนกเด็กโต รับนักเรียนประจำอายุ 11-20 ปีทุกคนมีปรัชญาร่วมกันกับเราว่า จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นได้ ด้วยพรสวรรค์ที่ฉันมี และต้องการคุณภาพชีวิตในโรงเรียนที่ดีกว่า ทั้งนักเรียนไปกลัีบหรือนักเรียนประจำในโรงเรียนก็ได้

เราหวังว่าเอกสารนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจกระจ่างในสิ่งที่เราเสนอให้และเข้าใจกระจ่างในสิ่งที่เราเสนอให้และเหตุผลที่นักเรียนของเราประสบความสำเร็จ
อย่างสูง เรายินดีอย่างยิ่งหากมีโอกาศพาท่านเดินชมโรงเรียนของเราด้วยตนเอง หากท่านสามารถเยี่ยมเราได้ สำหรับผู้ปกครองจำนวนมากที่อยู่ไกลจาโรงเรียนของเราและไม่สามารถมาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ เรารัีบรองว่า เราจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีด้วยความเอาใจใส่
ปรัชญาของเรา

- เสนอหลักสูตรที่สมดุลและมีเนื้อหากว้างขวางแก่นักเรียนทุกคน
- ปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนในฐานะบุคคลหนึ่ง
- พยายามเื่พื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
- ส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง ความสามารถในการพิ่งตนเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ปลูกฝังให้เกิดนิสัยในการซักถาม
- ส่งเสริมให้มีวินัยในตนเองและความประพฤติที่มีมาตรฐานสูง
- จัดให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สร้างความสุขและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
- เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต
- ช่วยเหลือและส่งเสริมด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นและการพัฒนาจิตใจ
- ส่งเสริมความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ
- ส่งเสริมให้ตระหนักเกี่ยวกับชุมชนและโลก
- ให้ความรู้และความชำนาญด้านเทคโนโลยีแ่ก่นักศึกษา
- จัดให้นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย

 
TIECA

Bangkok Thailand (Head Office)
Unit B2, Level 14 Paso Tower, 88  Silom Road Bangkok Thailand 10500
Tel: 02-634-4055 Fax: 02-634-4056 . Hotline: 089-4466335
E-mail: info@anglophonegroup.com

Branch Office (Siam University) Anglo American
25 Level 2, Petchkasem Road, Banwa,Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02- 0694132 Mobile 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.