HOME ABOUT US PROMOTION ACTIVITY GALLERY Facebook CONTACT US

::  Anglo Phone Special Offer ทุกวันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 12.00- 14.00 น. :: +++ แองโกลโฟน Tel: 089-4466335 +++ ::

Australia

America
Canada
New Zealand
United Kingdom
Italy
Spain
Switzerland
China
Singapore


Apply
Study&travel
work&travel
work&study
Scholarships
newsletter
exchange rate  

 

   Canada : College (คอร์สภาษา- อนุปริญญาตรี-โท)

 


เรียนต่อแคนาดา ทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ

....ระบบการศึกษาของแคนาดา ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา ทั้งของ รัฐ และ เอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับก่อนเข้าวิทยาลัยแต่ระดับมหาวิทยาลัย ของแคนาดา เป็นของภาครัฐบาลทั้งหมด และทุก
มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดย ก.พ.


...การศึกษาในแคนาดาอยู่ในความรับผิดชอบ ของกระทรวง ศึกษาธิการ ของแต่ละมณฑล และเขต
ปกครองดังนั้นระบบการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันระดับชั้นการศึกษาแบ่งเป็น ระดับประถม ระดับมัธยม
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับอนุปริญญา สถาบันสอนภาษา

สถาบันสอนภาษา หรือ ESL (English as a Second Language) เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ กระจาย
ตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่วแคนาดา สามารถเข้าเรียนได้ตลอดปี

หลักสูตรเรียน+ฝึกงาน (Co-op Education) เปิดสอนระดับภาษา/วิชาชีพ+ ฝึกงานภาคปฏิบัติ แบบได้
รับค่าตอบแทน และได้รับวีซ่าทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ระดับอนุปริญญา (Community College) สอนระดับชั้นปีที่ 1-2 โดยนักเรียนสามารถ transfer เข้าเรียนต่อ
ชั้นปีที่ 3-4 ในมหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศแคนาดา จุดเด่นคือ ด้านค่าใช้จ่ายราคาถูกกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป
ในมาตรฐารการเรียนการสอนระดับเดียวกัน

 

 


Humber College

...มาตรฐานจาก "Ontario Ministry of Traning, College
and University " ทำให้ Humber เป็นวิทยาลัยของรัฐ
ชั้นแนวหน้าของประเทศแคนาดา พร้อมกับอาจารย์ผู้
สอนที่มีคุณภาพ ชั้นเรียนขนาดเล็ก เพื่อการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ได้ในชั้นเรียน ทุกโปรแกรมมีโปรแกรมการฝึกงานอีก
ด้วยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี อนุปริญญาและ
คอร์สเรียนภาษา...


เอกสารที่ใช้สมัคร

 • International Application Form
 • Copy of official Transcript
 • Undergraduate TOEFL scores of
  560 (paper based) or 84 iBT,
  IELTS overall minimum scores of
  6.5

สาขาที่น่าสนใจ

 • Bachelor of Creative Advertising
 • Bachelor of Applied Technology Industrai Design
 • Bachelor of Music
 • Bachelor of Nursing
 • Bachelor of Business Administrstion
 • Graduate Certificate of Supply chain management
 • Graduate Certificate in Media
 • Postgraduate in Hospitality and Tourism
 • Postgraduate in Television wrting and producing

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียน
ระดับวิทยาลัย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร-ด้าน Inter Marketing,
  E-Commerce, 3-D design, Management
 • หลักสูตรอนุปริญญา- ด้าน Business, Hotel-
  Restaurant, Tourism, Computing
 • หลักสูตรปริญญาตรี- ด้าน E-Commerce, Industrial
  Design, Nursing, Product Management

หลักสูตรแนะนำ

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (EAP)   
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (SLP)  
 • หลักสูตรอนุปริญญา ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว ศิลปะ คอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การออกแบบ การจัดการ การพยาบาล
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการ การตลาดนานาชาติ การโฆษณา สื่อการขาย การผลิตงาน 3 มิติ
 • หลักสูตรเพื่อโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  หลักสูตร Corporate Training

 

 


Niagara College Canada(NCC) เป็นวิทยาลัยของรัฐที่มี
ชื่อเสียงมากด้าน Hospitality, Winery Managementและมี
ขนาดใหญ่ของแคนาดาตั้งอยู่2เมืองที่ Welland และ
Niagara On Th Lake ที่อยู่ใกล้กับน้ำตกไนแองการาหนึ่ง
ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่โด่งดัง


...NCC เปิดเปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร
อนุปริญญาตรี-โท ปริญญาตรี รวมแล้วมากกว่า 100 หลักสูตร
ในสาขาวิชาเรียน เปิดรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก...

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

- เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับวิทยาลัย

หลักสูตรอนุปริญญาตรี

- ด้าน Acting & Flim and TV, Automotive,
Business,Broadcasting, Bakink, Cluinary, Dental, Computer, Engineering, Game & Graphic Desing
Photography, Landscape, Nursing, Web Design,
Sport, Winery and Brewery


- ด้าน Business International Commerce & Glogal
Deveopment, Hospitality Managenment ( Co-op)


หลักสูตรอนุปริญญาโท

- ด้าน Event,Exercise, Hospitality, Human Resourse,
Inter Business and Winery Business Management


หลักสูตรฝึกงาน 3 ปี หลังจบหลักสูตร

 • Graduate Programs เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
  เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทในแคนาดา
 • Diploma and Bachelor หลักสูตร ด้าน Business,
  Hotel & Hospitality Management, Winery and
  Brewery ระยะเวลา 24 เดือน
 • Co-op Programs- เรียน+ฝึกงาน3 ปี หลังจบหลักสูตร
  ด้านสายอาชีพ เช่น Business หรือ Hospitality
  Management และอื่นๆ

 

 


Tamwood International College สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
เอกชนชั้นนำของแคนาดา โดดเด่นด้วยหลักสูตร การเรียน
การเรียนการสอน และทำเลที่ตั้ง โดยมีแคมปัสตั้งอยู่ที่
Vancouver และ Whistler บรรยากาศสวยงามเดินทางสะดวก
สบาย เปิดรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก
จุดเด่นของสถาบัน
คือ นักเรียนสามารถเรียนภาษา+ ฝึกงาน แบบมีรายได้
พร้อมทั้งรับวีซ่าทำงาน + ใบรับรอง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ+ Internship ด้าน Business, IT, Finance, Arts, Hospitality
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ+ ฝึกงาน แบบมีรายได้ (Co-op) ด้าน Hospitality & Hotel Management

 

 


...สถาบัน ILSC ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ประกอบ
ด้วย 3 วิทยาเขต ได้แก่ Vancouver, Toronto,
Montreal ILSC ก่อตั้งในปี 1991 เป็นโรงเรียน
สอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา และได้
สร้างชื่อเสียงสู่สากลอย่างไม่เป็นรองใครกว่า
15 ปี ที่ ILSCได้พัฒนาระบบการสอนให้ดีขึ้น
และสามารถรับรองผลของความสำเร็จโดย
พิสูจน์ได้จากความสำเร็จของนักเรียนหลายพัน
คนทั่วโลก...

...มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย คุณสามารถเลือกเรียน
เต็มเวลาแบบเข้มข้น (Full-time Intensive), เต็มเวลา
(Full- time) หรือ Part-time และคุณยังสามารถเลือก
เรียนหลายหลักสูตรประกอบกันตามที่คุณต้องการ
ขึ้นอยู่กับความสนใจ เป้าหมาย ระดับภาษาอังกฤษ
และตารางเวลาของคุณ... 

...หลักสูตรส่วนใหญ่ มีให้เลือกในหลายระดับ และ
ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ เมื่อจบแต่ละหลักสูตร จะมี
การวัดระดับภาษา นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลัก
สูตรใหม่ หรือเรียนหลักสูตรเดิมในระดับที่สูงขึ้นก็ได้
โดยนักเรียน สามารถเลือกเรียนในวิทยาเขตของ
สถาบันในเมืองสำคัญๆ เช่น Vancouver, Toronto,
Montreal จุดเด่น ของสถาบัน  คือ นักเรียนสามารถ
เรียนภาษา+ ฝึกงาน แบบมีรายได้ พร้อมทั้งรับวีซ่า
ทำงาน+ ใบรับรอง...

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น เตรียมความพร้อม
  เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ทักษะภาษาที่เกี่ยวข้อง
  กับการทำงานรวมถึงทักษะในการสมัครงาน เช่น
  Resume writing, Interview skills, Presentation,
  Job Readiness Training
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ+ ฝึกงาน- ด้าน Business
  / Hospitality แบบมีรายได้ ที่ สกีรีสอร์ทหรือโรงแรม
  ระดับ 5ดาว พร้อมวีซ่าทำงาน (Co-op)

โครงการเรียนภาษาและฝึกงาน (มีค่าตอบแทน)
เลือกทำงานในสาขา Business, การโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ทำงานประมาณ 30 - 35 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์)


 

 ELS สถาบันสอนภาษาชั้นแนวหน้าของ USA
ที่เปิดสถาบันที่แคนนาดา ตั้งในเขตดาวทาวน์
Vancouver& Toronto ด้วยคุณภาพของสถาบัน
และสถานที่ที่ สะดวก ปลอดภัย และง่ายต่อการ
คมนาคม มีห้องเรียนและ ห้องคอมพิวเตอร์แลป
หลักสูตรมีความหลากหลายเหมาะสมกับ ระดับ
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ และระดับทักษะต่างๆ
ของนักเรียนแต่ละคนที่เน้นต่อมหาวิทยาลัยที่
USA & Canada

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัด
 • หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL IELTS
  TOEIC
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Intensive
  English
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ+Canada & USA
  University Pathways

 

 


International Language Academy of Canada (ILAC)

...เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver และ Toronto...

ILAC แวนคูเวอร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีจำนวนนักเรียน
ประมาณ 250 คน มี 21 ชั้นเรียน ซึ่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวย
ความสะดวกและทันสมัย มี Wireless Internet ความเร็วสูง
บริการนักเรียน และมีคอมพิวเตอร์กว่า 30 เครื่อง ให้
บริการฟรีกับนักเรียน

ILAC โทรอนโต ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเช่นเดียวกัน มี
จำนวนนักเรียนประมาณ 580 คน มี 50 ชั้นเรียน บริการ
ฟรี Wireless Internet ความเร็วสูง และคอมพิวเตอร์อีกกว่า
85 เครื่องบริการให้กับนักเรียน


หลักสูตรแนะนำ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  
 • หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (University
  Pathways Program)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ( Business English) 
 • หลักสูตรพิเศษ
  Teacher Training/ GMAT Preparation/ TOEFL-
  IELTS Exam Preparation/ Study & Work
  Program/ Professional Internship/ Power English/
  High School Year 

 

 


Seneca เป็นวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงและตั้งอยู่ที่เมือง
โทรอนโต (Toronto)เปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี รวมแล้วมากกว่า
150หลักสูตร ใน 8สาขาวิชาเรียน เปิดรับนักศึกษาจาก
ทั่วทุกมุมโลก


Seneca เปิดเปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
ประกาศนียบัตร อนุปริญญาตรี-โท ปริญญาตรี
รวมแล้วมากกว่า 100 หลักสูตร ในสาขาวิชาเรียน
เปิดรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

...นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาจำนวนปีละ 15,000 คน
นักศึกษานานาชาติกว่า 650 คนจากกว่า 65 ประเทศ
โดยนักศึกษาของเราจะได้รับโอกาส ในการเรียนที่
วิทยาเขตเคลื่อนที่ (ทางตอนเหนือหรือที่เลคชอร์)
พร้อมด้วยที่พักในบริเวณมหาวิทยาลัย ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน
และอื่นๆ อีกมากมาย


หลักสูตรที่แนะนำ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้าน Inter Marketing, E-Commerce, 3-D design, Management
 • หลักสูตรอนุปริญญา ด้าน Business, Hotel-Restaurant, Tourism, Computing
 • หลักสูตรปริญญาตรี ด้าน E-Commerce, Industrial Design, Nursing, Product Management

 

 


The Art Institutes มีหลากหลายวิทยาเขตทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ในส่วนของแคนาดาตั้ง
อยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ Ai รวบรวมแขนงวิชาการออกแบบไว้
ในหลักสูตร มีความทันสมัยทั้งอุปกรณ์การสอน มีนักเรียน
หลากหลายจากทั่วโลกที่มาเรียนกับ Ai ฉะนั้นนอกจากจะได้
เทคนิควิชาที่หลากหลาย ยังได้เข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อน ๆ
นานาชาติ และประเทศแคนาดายังมีวัฒนธรรมสถานที่
ท่องเที่ยวหลากหลาย สภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ ทำให้
ผ่อนคลาย ได้รับประสบการณ์ที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ มุมมอง
ใหม่ที่กว้างขึ้น

...โปรแกรมของ Ai ในด้านการออกแบบสื่อ
ศิลปะ, แฟชั่น, อาหารและช่วยให้คุณมุ่งเน้น
ความสามารถของคุณและสำรวจเกี่ยวกับสิ่ง
ที่นักเรียนชื่นชอบ ในสภาพแวดล้อมการทำงาน
ร่วมกันของเหล่าอาจารย์ที่พร้อมจะให้คำแนะนำ
และให้คำปรึกษานักเรียนช่วยให้คุณสร้างทักษะ
ที่จำเป็นในการเริ่มต้นอาชีพการคิดสร้างสรรค์
ของน้องๆ...

หลักสูตรของ The Art Institutes

 • Design
  - Graphic Design
  - Interior Design
 • Media Arts
  - Photography
  - Audio Production
  - Digital Film
  - Special Effects
  - Animation
  - Game Design
  - Game Programming
 • Fashion
  - Fashion Design
  - Fashion Marketing
 • Culinary
  - Culinary Arts
  - Culinary Management

 

 

 

 

 

 

Bangkok Office: Anglo American (Opposit Siam University)
25 Level 2, Petchkasem Road, Banwa, Bangkok 10160
Tel/ Fax : 02- 0694132 Mobile 089-4466335, 089-4884256
E-mail: info@anglophonegroup.com

Nonthaburi Office: Anglo Phone Education
89/392 Soi25/1, Saothonghin, Bangyai, Nonthaburi 11140
Mobile: 089-4414420
E-mail: info@anglophonegroup.com

     

 

 
Copyright © 2009 Anglo Phone Group.com. All rights reserved.